تماس

برای ارتباط با شهرداری :
 پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir
شماره تلفن :
شهرداری مرکزی:۳۳۳۳۷۴۵۵-۳۳۳۳۷۴۵۸-۳۳۳۳۷۴۵۹

دفتر شهردار ۳۳۳۲۳۳۲۹

فکس دفتر شهردار ۳۳۳۲۳۱۷۴

معاونت مالی ۳۳۳۲۳۳۲۸

معاونت عمرانی۳۳۳۳۷۴۷۵

معاونت اجرایی۳۳۳۴۰۵۷۲

معاونت شهرسازی۳۳۳۳۷۴۵۶

روابط عمومی۳۳۳۲۹۳۰۳

شهرداری منطقه یک ۳۳۵۵۷۱۲۴

شهرداری منطقه دو  ۳۳۴۴۰۱۰۷

سازمان مدیریت پسماند۳۳۳۲۱۴۷ -۳۳۳۲۱۳۶۶

سازمان فناوری اطلاعات ۳۳۳۳۴۵۳۳

سازمان اتوبوسرانی۳۳۴۴۳۷۸۲

سازمان پارکها و فضای سبز۳۳۴۴۰۸۲۸

سازمان تاکسیرانی ۳۳۵۵۵۲۶۱

پایانه های اتوبوس بیرون شهری ۳۳۴۴۶۱۲۳

حراست۳۳۳۳۰۸۱۷ 

در صورت تماس به صورت الکترونیکی فرم زیر را تکمیل کنید .